ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ORGANISATOREN

(Laatste aanpassing op 21 mei 2013)

 

Wij danken u voor uw bezoek aan de website toegankelijk op het adres www.artiestengids.be, eigendom van en beheerd door de bvba Art of Entertainment, met maatschappelijke zetel te 1850 Grimbergen, Poddegemstraat 116, België, ingeschreven in het KBO onder het nummer 450.912.616.

Lees aandachtig deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Website, het aanmaken van een account, het consulteren van artiestenprofielen, het aanvragen van offertes en het gebruiken van tools in de beheermodule.

Bij het aanmaken van een account zal u gevraagd worden te bevestigen dat u kennis genomen heeft van deze Algemene Voorwaarden en dat u de inhoud ervan als bindend aanvaardt. Uw bezoek aan de Website, uw aanmelding voor een account, het consulteren van artiestenprofielen, het aanvragen van offertes en elk ander gebruik van de Website, impliceren in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

 

1.  DEFINITIES

In het kader van de huidige Algemene Voorwaarden hebben de volgende woorden telkens de hierna vermelde betekenis:

"Aanmeldingsformulier": het (elektronisch) formulier waarmee een Gebruiker zich aanmeldt op de Website.

“Account”: de persoonlijke gebruikersrekening die door de Website wordt aangemaakt na registratie en invullen van het Aanmeldingsformulier door de Gebruiker.

"Algemene voorwaarden": deze Algemene Voorwaarden, waarin de toegang tot en het gebruik van de Website geregeld zijn.

“Art of Entertainment” of “Wij”: de bvba Art of Entertainment, met maatschappelijke zetel te 1850 Grimbergen, Poddegemstraat 116, België, ingeschreven in het KBO onder het nummer 450.912.616, eigenaar en beheerder van www.artiestengids.be

“Artiest”: diegene die zijn diensten promoot op de Website; dit kan ofwel een artiest, act of productie zelf zijn ofwel zijn manager, boekingsagent of andere aangestelde vertegenwoordiger van de artiest, act of productie.

"Dienst": de door Art of Entertainment aan de Gebruiker aangeboden dienst, bestaande uit enerzijds de promotie van de diensten van de Artiest via de Website en ter beschikking stellen van een online toegankelijke module voor o.a. het beheer van de agenda en boekingen, en anderzijds voor de Organisatoren het toegang verlenen tot extra informatie over de Artiesten (o.a. prijsvoorwaarden, links naar hun websites, etc.) en tot de beheermodule om Artiesten te contacteren en boekingen op te volgen.

"Gebruiker": de natuurlijke persoon al dan niet vertegenwoordiger van een rechtspersoon, ongeacht of hij Organisator of Artiest is, die gebruik maakt van de Website en/of de aangeboden Dienst.

“Organisator”: Gebruiker van de Website die de intentie heeft een Artiest te boeken.

"Persoonsgegevens": de gegevens waarmee een Gebruiker toegang krijgt tot het systeem van Art of Entertainment op de Website.

"Website": de website van Art of Entertainment op het internetadres www.artiestengids.be.

 

2. OPZET VAN DE WEBSITE

2.1. Onze Website is een internetplatform dat Artiesten en Organisatoren met mekaar in contact wil brengen. Via handige zoekfuncties kan de meest geschikte Artiest gevonden worden. Wij kunnen evenwel geen waarborg bieden betreffende de resultaten die verkregen worden door het gebruik van de Website.

De Website heeft daarnaast de ambitie om het boekingsproces te vereenvoudigen; zowel voor de Organisator als de Artiest zelf. Hiervoor worden verschillende tools ontwikkeld in de beheermodule.

2.2. Aanvragen en boekingen via de Website verlopen rechtstreeks tussen de Organisator en de Artiest of diens vertegenwoordiger. De communicatie gebeurt via de online beheertool toegankelijk via uw Account, maar op de Website staan ook de contactgegevens zoals het telefoonnummer en het e-mail adres vermeld.

Wij zijn niet daadwerkelijk betrokken bij de eigenlijke overeenkomst die al dan niet zal afgesloten worden tussen de Organisator en de Artiest. Afspraken tussen de Organisator en de Artiest die door middel van de Website tot stand komen, zijn pas geldig na het sluiten van een aparte overeenkomst tussen beide partijen buiten onze verantwoordelijkheid. In geen geval kunnen Wij aansprakelijk worden geacht voor de voorwaarden van die overeenkomst en het al dan niet uitvoeren ervan.

Gebruikers handelen in eigen naam en voor eigen rekening. Deze Website heeft niet tot doel enige relatie tussen de Gebruikers tot stand te brengen, bv. werkgever/werknemer.

2.3. Wij zorgen voor een kwalitatief aanbod. Het is niet de bedoeling om een advertentie-site te zijn; wel om Organisatoren een kwalitatief aanbod te geven. Artiesten die niet passen binnen het aanbod kunnen dan ook geweigerd worden. Vanuit onze rol als artiestenbureau, zullen Wij ook zelf Artiesten promoten via de Website.

 

3. TOEPASSELIJKHEID EN BINDENDE KRACHT

3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website, zowel op consultaties van de inhoud ervan als op het aanmaken van een account, het aanvragen van offertes en het gebruiken van de online beheertools.

Deze Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op Organisatoren en Gebruikers andere dan Artiesten. De Algemene Voorwaarden van toepassing op Artiesten, vindt u hier .

3.2. U verklaart door uw bezoek aan de Website kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

 

4. HET AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT

4.1. Om artiestenprofielen te consulteren en meer informatie te verkrijgen omtrent hun optredens (prijsvoorwaarden, etc.), een prijsofferte te vragen en gebruik te maken van de online beheertools, dient u een Account aan te maken door uw Persoonsgegevens in te vullen op het Aanmeldingsformulier ter beschikking op de Website. Het Aanmeldingsformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden.

4.2. Het is u niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxy's en tijdelijke e-mailadressen.

4.3. Bij de aanmelding dient u zich door het aankruisen van het daartoe voorziene vakje akkoord te verklaren met de huidige Algemene Voorwaarden en Privacy Policy  van onze Website.

4.4. Wij behouden ons het recht voor om uw aanmelding al dan niet te aanvaarden. U aanmelding kan onder meer, maar niet uitsluitend, geweigerd worden om volgende redenen:

• U verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens ervoor;

• U tracht zich meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen;

• U maakt gebruik van andermans identiteit;

• U komt één of meerdere in deze Algemene Voorwaarden gestelde verplichtingen niet na of liet zulks in het verleden na of wij kunnen redelijkerwijze aannemen dat u een dergelijke verplichting niet zal nakomen;

• Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen dat uw aanmelding niet aanvaard kan worden.

4.5. Vanaf het ogenblik dat uw aanmelding compleet is, ontvangt u een standaard e-mailbericht om uw Account te activeren. Door het bevestigen van de Account, krijgt u toegang tot extra informatie (o.a. prijsvoorwaarden, etc.) en tot de beheermodule van de Website om Artiesten te contacteren en boekingen op te volgen.

4.6. Indien u uw Account wenst stop te zetten, volstaat het om ons een e-mailbericht te sturen. Uw Account wordt inactief geplaatst nadat wij u een formele bevestiging per e-mail hebben verzonden.

 

5. GEBRUIK

5.1. Het bezoeken van de Website en het aanmaken van een Account is gratis.

5.2. Wij behouden ons het recht voor om uw Account eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten en u de toegang tot onze Website te weigeren, behoudens een eventuele rechtsvervolging, wanneer u de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden niet naleeft.

5.3. U garandeert bij aanvaarding van huidige Algemene Voorwaarden de volle leeftijd van 18 jaar bereikt te hebben. Wij behouden ons het recht voor om elke Account die blijkt toe te behoren aan een minderjarige eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten tenzij de schriftelijke toestemming van de ouders of voogd kan worden voorgelegd.

 

6. CORRECT EN VEILIG GEBRUIK VAN DE WEBSITE

U verbindt er zich toe bij het aanmelden voor een Account en bij het gebruik van de Website om:

• De Website te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy van de Website;

• Zich als een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker te gedragen en uw Account up to date te houden;

• Geen handelingen te verrichten die ons, op welke wijze dan ook, kunnen schaden;

• Niet ingeschreven te zijn op de Website onder verschillende logins;

• Persoonsgegevens over te maken die correct, up-to-date, nauwkeurig en volledig zijn;

• Zich geen identiteit van een andere persoon of entiteit toe te eigenen en geen valse (vennootschaps-)naam te gebruiken;

• Geen wachtwoord of login in te brengen die u niet toebehoort;

• Er zo goed mogelijk over te waken dat uw wachtwoord en login geheim blijven en niet gebruikt worden door een derde;

• Elk niet toegestaan gebruik van uw wachtwoord en login onmiddellijk aan ons te melden;

• Elke, zelfs potentiële, inbreuk op de veiligheid van de Website of op de rechten van derden onmiddellijk aan ons te melden;

• De technische veiligheidsmaatregelen ingesteld op de Website alsook het wachtwoord en login niet te schenden, te kopiëren, te verspreiden, te verkopen, over te maken aan derden of zelf te gebruiken;

• Op geen enkele wijze de toegang tot en het gebruik van de Website te verstoren;

• uw gegevens, uw software en uw informatica- en telecommunicatie-installaties op gepaste wijze tegen virussen en alle andere mogelijke risico’s, waaronder het kraken van de computer, te beschermen.

Het is niet toegestaan vergoedingen verschuldigd aan Art of Entertainment, op welke wijze ook te omzeilen of acties te ondernemen om andere Gebruikers te misleiden. Indien dergelijk misbruik wordt vastgesteld, zal een schadevergoeding van minstens 500 euro betaald worden aan Art of Entertainment, onverminderd het recht van Art of Entertainment om een vergoeding te vragen voor de werkelijk geleden schade.

 

7. RELATIE TUSSEN ARTIEST EN ORGANISATOR

7.1. De Website is een internetplatform dat als doel heeft de Organisator en de Artiest in contact met elkaar te brengen en het boekingsproces te vereenvoudigen via een online ter beschikking gestelde beheermodule.

Wij benadrukken dat we enkel de beheerder en eigenaar van de Website zijn en wij enkel een platform en bijhorende communicatiemiddelen ter beschikking stellen aan de Gebruikers van de Website.

U bent als Organisator uitsluitend verantwoordelijk voor het onderhandelen en afsluiten van een overeenkomst met de Artiesten. Wij komen niet tussenbeide en zijn geen partij in de verhouding tussen u en de Artiesten, noch aan de eventuele overeenkomst die tussen jullie zou tot stand komen. Wij zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor de geschillen tussen u en de Artiesten, noch voor de inhoud van de uw overeenkomst, noch voor de interpretatie of uitvoering ervan.

 

8. HET BOEKEN VAN ARTIESTEN

8.1. Organisatoren kunnen via de Website de prijsvoorwaarden en beschikbaarheden van Artiesten consulteren. De boekingsdata en -prijzen zoals vermeld op de artiestenprofielen op de Website zijn slechts richtinggevend en zijn niet bindend.

De Organisator kan via de online beheertools die hem ter beschikking staan via zijn Account, de Artiest contacteren en een prijsofferte aanvragen en overeenkomstig de contractvoorwaarden van de Artiest een optie nemen of de Artiest boeken. Elke overeenkomst zal enkel tot stand komen tussen u en de Artiest en dit overeenkomstig de tussen u en de Artiest overeengekomen voorwaarden.

 

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

9.1. Wij besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van onze Website. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt te uwer beschikking gesteld zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud van onze Website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud.

9.2. Wij benadrukken wij niet de eigenaars zijn van het materiaal en informatie dat geüpload wordt door onze Gebruikers en dat wij hier niet aansprakelijk voor zijn.

Wij garanderen niet dat het geüploade materiaal en informatie geen inbreuk pleegt op  geldende wetten of op de rechten en belangen van bezoekers van onze Website of derden, noch dat deze correct, volledig en up-to-date zijn. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor de het materiaal en informatie dat wordt geüpload door onze Gebruikers en die in strijd zouden blijken te zijn met de rechten van derden, met geldende strafwetten of met de openbare orde en de goede zeden. Indien u de aanwezigheid van zulke inhoud vaststelt of meent dat uw (intellectuele) eigendomsrechten geschonden zijn, dient u ons hiervan onverwijld op de hoogte te stellen, zodat wij de gepaste maatregelen kunnen nemen.

Uitsluitend de Gebruiker die het materiaal of de informatie heeft geüpload en geplaatst, is hiervoor aansprakelijk alsook voor de eventueel daaruit voortvloeiende claims of juridische gevolgen. De Gebruikers zullen ons schadeloos stellen en vrijwaren voor elke claim tot schadevergoeding en alle daarmee gepaard gaande kosten uitgaande van bezoekers of derden en die voort vloeit uit een inbreuk op andermans rechten door het geüploade materiaal en informatie waarvoor hij uitsluitend aansprakelijk is.

9.3. Wij stellen alles in werking om toegang tot onze Website te verlenen 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij evenwel geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. Zij geven in geen enkel geval aanleiding tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie.

9.4. De websites waarnaar gebeurlijke koppelingen verwijzen, worden niet door ons beheerd, gehost of onderhouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.

Wij besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de aanwezigheid van de links naar de websites van derden. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze links te allen tijde werken. Wij kunnen evenmin garanderen dat de e-mails die kunnen verzonden worden via het intern berichtensysteem tijdig en goed toekomen en leesbaar zijn. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de informatie gepubliceerd op de websites van derden. In geval van normaal aanvaardbare verstoring van de werking van deze links of e-mailverkeer, doen wij alles mogelijk om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie door ons.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van gegevens door een technische storing of menselijke fout.

9.5. U vrijwaart ons tegen elke aanspraak van overheden of derden wegens inbreuken op deze Algemene Voorwaarden van welke aard ook en u zal ons geheel vergoeden voor elke schade die wij zou lijden ingevolge uw handelen of nalaten op de Website.

 

10. PARTNERS

Wij behouden ons het recht voor om advertenties, banners, logo’s of commerciële informatie van partners te plaatsen. Hiervoor kunnen ook partnerships worden afgesloten met externe partijen of kunnen advertenties worden geplaatst door bv. Google. De Gebruiker aanvaardt dat hij hiervoor in geen geval aanspraak kan maken op een vergoeding.

 

11. INTELLECTUELE EIGENDOM

11.1. Wij zijn de exclusieve houder van de intellectuele eigendomsrechten op de Website. U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten. Het gebruiksrecht is exclusief en niet overdraagbaar naar derden. U verbindt zich ertoe op geen enkele manier en onder geen enkele vorm de elementen die de website vormen geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren of te ontvreemden.

11.2. De inhoud van deze Website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Art of Entertainment, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de Website.

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van derden en vragen aan u als Gebruiker van deze Website hetzelfde te doen.

Indien u van oordeel bent dat uw intellectuele eigendomsrechten geschonden zijn, dient u ons zo snel mogelijk hiervan per e-mail of per aangetekende brief op de hoogte te brengen. U dient de volgende zaken te vermelden in uw aangetekend schrijven:

- handtekening van de titularis of persoon die optreedt in naam de titularis van het intellectueel eigendomsrecht

- een beschrijving van het werk of de naam beschermd door het intellectueel eigendomsrecht

- een identificatie van het werk of de naam samen met de (beschrijving) link op onze website zodat we dit kunnen terugvinden

- uw contactgegevens en de contactgegevens van de titularis van het intellectueel eigendomsrecht

- verklaring op eer dat het werk of de naam uw eigendom is en er geen geschil lopende is betreffende het eigendomsrecht.

- Verklaring op eer dat alle vermelde informatie correct zijn en dat u de toestemming heeft van de titularis van het intellectueel eigendomsrecht om te reageren op de schending van het intellectueel eigendomsrecht

Van zodra we alle informatie hieromtrent ontvangen hebben, onderzoeken wij uw klacht en ondernemen wij desgevallend de nodige initiatieven.

11.3. De Website is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van de inhoud van databanken (wet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken).

11.4. Het is verboden zonder onze voorafgaand schriftelijk akkoord informatie op deze Website geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de Website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Korte aanhalingen zijn toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden, mits duidelijke vermelding van de bron ‘artiestengids.be’ met hyperlink verwijzend naar de originele inhoud op de Website.

 

12. VERTROUWELIJKHEID

De Gebruiker verklaart dat alle gegevens en informatie bekomen via de Website vertrouwelijk is en verbindt zich er toe om die op geen enkele manier te gebruiken voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Website gegevens opslaat en gebruikt in verband met het beheer van een Account.

 

13. OVERMACHT

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van onze verplichtingen indien dit te wijten is aan overmacht of aan een gebeurtenis die redelijkerwijze aan onze controle ontsnapt.

 

14. AANPASSINGEN

Indien deze Algemene Voorwaarden worden gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de Website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf uw eerstvolgende bezoek van aan de Website. Vanaf dat ogenblik wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de Website de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

 

15. DEELBAARHEID

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden.

 

17. CONTACT

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u contact opnemen met Art of Entertainment op het volgend adres: bvba Art of Entertainment, met maatschappelijke zetel te 1850 Grimbergen, Poddegemstraat 116, België, info@artofentertainment.be.

Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.

Elke mededeling van ons aan u gebeurt via de Website of per e-mail.